0

නුඹ ප්‍රේහෙලිකාවකි
ප්‍රේහේලිකාවක් වූ නුඹව 
ඔහු ඇවිදින් ලෙහෙසියෙන්ම විසඳා දැමුවා..
ඔය ඇස් වල ඉඟි නිසා...

0 comments:

Post a Comment

Back to Top